دیگر کمتر اشـــک می ریزم...

دارم بُــــــــزرگ می شوم

یا سنـــــــگ .... !!!

خدا میداند...

---------------------------------------------------------------------------

محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم ،
آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام ،
برایت بــه زمیـــن بکوبــم...

---------------------------------------------------------------------------

تو چه می فهمی حال و روز کسی را که دیگر ...
هیـــــــــــچ نگاهی دلش را نمی لرزاند؟

/ 1 نظر / 16 بازدید
pegah

سنگ شدن خوبه باور کن... داری مرد میشی که اونم خوبه باور کن... [گل]. بعضی از نگاهها اونقدر کثیفن که بهتر که دل آدم رو نمی لرزونن یغضی از نگاه ها رنگ ترحم دارن پس بهتر که دل آدم رو نمیلرزونن... به هر نگاهی اعتماد نکن. دیدی جناس بین نگاه و گناه رو؟؟؟؟؟ هر نگاهی ارزشش رو نداره...